Regulamin

Rafa – Jeziorsko

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do zachowania zgodnego z niniejszym Regulaminem oraz Instrukcją Przeciwpożarową i Instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
 2. Doba pobytowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 7:00
 4. Po zajęciu domku / pokoju wskazanego przez pracownika Recepcji, Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przekazane mu mienie.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące zauważonych braków w wyposażeniu oraz innych usterek, należy przekazać pracownikowi Recepcji niezwłocznie po zajęciu domku /pokoju/.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za mienie i rzeczy pozostawione bez opieki.
 7. Po godz. 22.00 na terenie Ośrodka mogą przebywać jedynie osoby meldowane w Recepcji.
 8. Dzieci do lat 16 muszą przebywać na terenie Ośrodka pod opieką rodziców lub wychowawców.
 9. Parking i wszystkie miejsca postojowe na terenie Ośrodka są płatne - niestrzeżone.
 10. W dniu wyjazdu Gość obowiązany jest osobiście zdać klucze w Recepcji najpóźniej do godziny 11.00.
 11. W przypadku braku terminowego zdania kluczy w dniu zakończenia pobytu, Gość zostanie obciążony opłatą równowartości jednej doby pobytowej. Nałożona opłata nie jest równoznaczna z przedłużeniem pobytu. W takim przypadku pracownicy obsługi mają prawo zabezpieczyć mienie Gościa, który zaistniałą sytuacją ich do tego upoważnia i nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 12. W przypadku decyzji Gości o rezygnacji bądź skróceniu pobytu Ośrodek nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane a opłacone wcześniej świadczenia.
 13. Brak dokonania wymaganych opłat, przez Gości lub osoby przebywające na terenie Ośrodka w zakresie różnorodnych świadczeń objęte będą opłatą podwójnej wysokości.
 14. Goście posiadający psy zobowiązani są do opłacenia ich pobytu w dniu zameldowania, stałego ich nadzoru i sprzątania pozostawionych nieczystości. Zwierzęta nie mogą biegać swobodnie po terenie i muszą przebywać w kagańcu.
 15. Osoby trzymające swój sprzęt w części portowej wyrażają zgodę na warunki Regulaminu Przystani i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 16. Przebywając na terenie przystani jachtowej Rafa – Jeziorsko należy respektować Regulamin tejże przystani.
 17. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Zabrania się przebywania na Ośrodku osobom będącym w stanie upojenia alkoholowego oraz będących pod wpływem innych środków odurzających.
 18. Na terenie Ośrodka, a w szczególności w obiektach mieszkalnych, obowiązuje zakaz palenia (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych).
 19. Osobom znajdującym się na terenie Ośrodka zabrania się niestosownego i nieobyczajnego zachowania, które w jakikolwiek sposób zakłóci wypoczynek innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.
 20. Goście Ośrodka są materialnie odpowiedzialni za spowodowanie szkód w mieniu Ośrodka.
 21. Osobom znajdującym się na terenie Ośrodka zabrania się:
  • użytkowania wszelkich urządzeń gazowych i elektrycznych w obiektach mieszkalnych Ośrodka (farelki, piecyki, kuchenki, itp.) z wyłączeniem urządzeń dopuszczonych przez Ośrodek
  • używania otwartego ognia (grill, świece, itp.) w obiektach mieszkalnych wraz z tarasami
  • rozpalania ognisk i grilli bez zgody Kierownika Ośrodka
  • skakania do wody z pomostów oraz ze sprzętu pływającego
 22. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu Ośrodek może odmówić świadczenia Gościom dalszych usług. W takim przypadku, na wniosek Kierownika Ośrodka, Goście zobowiązują się opuścić Ośrodek w trybie natychmiastowym. Jest to równoznaczne z zerwaniem umowy zawartej pomiędzy stronami i wiąże się z rezygnacją z dalszego pobytu.