Kursy Motorowodne

Oferta szkoleniowa

Jako Ośrodek Egzaminowania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zapraszamy na szkolenia przygotowawcze oraz egzaminy na:

 • Patent sternika motorowodnego
 • Licencję holowania narciarza wodnego

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Licencja holowania narciarza uprawnia do:

 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji

*Nie można przystąpić jednocześnie do egzaminu na patent i licencję. Aby przystąpić do egzaminu na licencję holowania należy posiadać patent sternika.

Program szkolenia opracowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawniania turystyki wodnej (z dn. 9 kwietnia 2013 r. poz.460) oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (z dn. 22 maja 2013 r. poz. 602)

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na patent
sternika motorowodnego

Wymagania

 • ukończone 14 lat w dniu egzaminu
 • osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obojga rodziców

Uprawnienia

 • bez ograniczenia mocy silnika po wodach śródlądowych
 • prowadzenie łodzi motorowej po wodach morskich – w odległości do 2 mil morskich od brzegu
 • prowadzenie łodzi motorowej do 12 m długości bez ograniczenia mocy silnika w porze dziennej
 • młodzież w wieku do 16 roku życia może wykorzystywać swoje uprawnienia na łodziach motorowych o mocy silnika do 60 KW

Przebieg szkolenia

Szkolenie odbywa się weekendowo:

 • dzień 1 /piątek/
  • 16.00 – 20.00 - teoria /wykłady/
 • dzień 2 /sobota/
  • 08.30 – 10.00 - praktyka /pływanie/* opcjonalnie
  • 10.00 – 14.00 - teoria + praktyka /wykłady + pływanie/
  • 14.00 – 15.00 - przerwa
  • 15.00 – 19.00 - teoria /pływanie/
 • dzień 3 /niedziela/
  • 10.00 – 12.00
  • 12.00 - egzamin

Program zajęć

Zajęcia teoretyczne:

 1. Budowa jachtów motorowych
 2. Silniki i układy napędowe
 3. Manewrowanie jachtem motorowym
 4. Zasady prowadzenia skuterów wodnych
 5. Locja
 6. Ratownictwo medyczne
 7. Podstawy meteorologii
 8. Urządzenia nawigacyjne
 9. Przepisy, znaki żeglugowe, sygnały dźwiękowe i wzrokowe

Zajęcia praktyczne:

 1. Praca załogi na jachcie motorowym
 2. Podstawowe manewry na wodzie
 3. Człowiek za burtą
 4. Dojście do boi, odejście od boi, kotwiczenie
 5. Odejście i dojście do nadbrzeża
 6. Cyrkulacja, wyprzedzanie, mijanie i pierwszeństwo na wodzie
 7. Cumowanie i prace bosmańskie

Wymagania egzaminacyjne

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 75 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 69 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 90 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Szkolenie przygotowujące do egzaminu o wydanie licencji
holowanie narciarza wodnego

Wymagania

 • ukończony 18 rok życia
 • posiadanie patentu sternika motorowodnego

Uprawnienia

 • holowanie narciarza wodnego
 • holowanie innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji (np.”banan”, koło dmuchane itp.) z wyłączeniem holowania jachtów żaglowych i jachtów motorowych

Przebieg szkolenia

Szkolenie odbywa się weekendowo:

 • dzień 1 /sobota/
  • 10.00 – 14.00 - teoria /wykłady/
  • 14.00 – 15.00 - przerwa
  • 15.00 – 19.00 - teoria /wykłady/
 • dzień 2 /niedziela/
  • 12.00 – 15.00 - teoria + praktyka /pływanie/
  • 16.00 - egzamin

Program zajęć

Zajęcia teoretyczne:

 1. Wiadomości o sprzęcie
 2. Bezpieczeństwo: zasady ogólne i zasady bezpieczeństwa w czasie holowania
 3. Zasady porozumiewania się w czasie holowania między sternikiem prowadzącym motorówkę a holowanym narciarzem
 4. Załoga motorówki: sternik i obserwator

Zajęcia praktyczne:

Do zajęć praktycznych przystępują osoby, które ukończyły szkolenie teoretyczne.

 1. Przygotowanie miejsca startu
 2. Przygotowanie sprzętu
 3. Przygotowanie łodzi i holu
 4. Start z wody
 5. Start pomostu
 6. Holowanie narciarza na dwóch i jednej narcie
 7. Holowanie narciarza po prostej i slalomem
 8. Zakończenie holowania na wodzie i przy brzegu
 9. Holowanie innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji typu: ”banan”, koło dmuchane itp.

Wymagania egzaminacyjne

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu etapów.

I część (teoretyczna) ma formę testu jednokrotnego wyboru, który zawiera 25 pytań.
Zaliczenie następuje po udzieleniu przez zdającego 20 prawidłowych odpowiedzi.
Czas trwania egzaminu wynosi 30 min.

II część (praktyczna) obejmuje wykonanie manewrów wybranych przez Komisję Egzaminacyjną indywidualnie dla każdego zdającego. Za pozytywny wynik uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora.
Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Aby przystąpić do egzaminu konieczna jest rejestracja na stronie internetowej PZMW i NW

Dodatkowych informacji udzieli Kierownik wyszkolenia motorowodnego, pan Ryszard Rogowski pod nr: 504-054-699